Information icon.svg Our Community Standards are under review. Your comments and inputs are welcome on the relevant project talkpage.

تجارت آزاد

From RationalWiki
Jump to: navigation, search
If you're looking for this article in English, it can be found at Free trade.

تجارت آزاد مفهومی اقتصادی است که در آن، دو یا تعدادی دیگر از کشورها بر سر برداشتن یا کاستن موانع تجارتی، مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌ها، توافق می‌کنند. این مفهوم در لیبرالیسم کلاسیک بین‌المللی، مفهومی بنیادین است و طرفداران آن باور دارند که تجارت آزاد منجر به مبادله‌ی فرهنگی و مبادله‌ی ایده‌ها بین ملل درگیر در تجارت می‌شود. همچنین از دید لیبرال کلاسیک‌هایی که بر روابط بین‌الملل تمرکز دارند، تجارت آزاد باعث پایداری صلح می‌شود زیرا که باعث تقویت وابستگی‌ متقابل بین کشورها می‌گردد. تجارت آزاد نقش مهمی در اتحادیه‌ی اروپا بازی می‌کند.

مخالفت‌ها با تجارت آزاد از دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی نشات می‌گیرد. مرکانتالیست‌ها و میهن‌پرست‌ها آن را تهدیدی به استقلال ملّی می‌بینند. نئومرکانتالیست‌ها آن را تهدیدی به امنیت کشور می‌بینند. محافظه‌کارها به دلیل امکان تبادل فرهنگی و/یا افزایش مهاجرت از تجارت آزاد واهمه دارند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که تجارت آزاد می‌تواند باعث این شود که عده‌ای متمرکز ضرر کنند و یا شغل خود را از دست بدهند امّا رفاه کل جامعه در نتیجه‌ی انجام تجارت افزایش یابد. امّا مسئله‌ای که مانع چنین افزایش رفاهی می‌شود این است که عده‌ای معدود که از تجارت آسیب می‌بینند- مانند کارگران صنعتی که با تجارت ممکن است بی‌کار شوند- با یکدیگر به‌واسطه‌ی شغل خود ارتباط دارند و برای جلوگیری از ازدست‌دادن کار خود اعتراض خواهند کرد امّا اکثر قریب‌به‌اتفاق جامعه که از منافع تجارت- مانند بهره‌مندی از کالاها و خدمات بیشتر با کیفیت بهتر و یا شغل‌های ایجادشده به‌واسطه‌ی تجارت- می‌توانند بهره‌ببرند به دلیل اینکه اندازه سودشان (هر یک نفر در بین چند ملیون نفر) کمتر از اندازه ضرر عده‌ی معدودی که از تجارت ضرر می‌کنند است، نمی‌توانند در مقابل افراد ضرردیده بیستند و در نتیجه، آن عده‌ی معدود باعث می‌شوند کل جامعه- به جز خودشان- از عدم انجام تجارت، متضرر شوند.