کلمات قلمبه سلمبه

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
Warning icon orange.svg This page contains too many unsourced statements and needs to be improved.

کلمات قلمبه سلمبه could use some help. Please research the article's assertions. Whatever is credible should be sourced, and what is not should be removed.

If you're looking for this article in English, it can be found at Big words.


کلمات قلمبه سلمبه، انگی است که کسانی که توان مراجعه به دیکشنری را ندارند، به گوینده می‌زنند. به عبارتی معنای آن این است که ((چیزی که به زبان عوام قابل بیان نباشد کوچکترین ارزشی ندارد)). واکنش به چنین انگی برای گوینده‌ی کلمات قلمبه سلمبه بسیار دشوار است مخصوصاً هنگامی که تنها آن کلمات می‌توانند آنچه در جریان است را توصیف کنند. هر کس که با هرنوع از کلمات تخصصی- که افراد خارج آن رشته با آن آشنایی ندارند- آشنا باشد می‌داند که چقدر کلمات قلمبه سلمبه کاربردی هستند زیرا این کلمات باعث می‌شوند بتوان از اطناب جلوگیری کرد. از طرف دیگر سوءاستفاده از کلمات قلمبه سلمبه می‌تواند باعث ایجاد مزخرفاتی حواس‌پرت‌کن شود که در این صورت گزاره‌های طرف مقابل غیرقابل‌فهم به‌نظر می‌رسند، البته چنان عوام‌گراییی به نظر مخاطبین گیج‌شده مطلوب به‌نظر می‌آید حتی اگر چنین کاری با هدف پوشاندن حماقت، صورت گرفته‌باشد.

موضوعات مرتبط[edit]