گزاره‌ی صاحب‌نظر

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
Warning icon orange.svg This page contains too many unsourced statements and needs to be improved.

گزاره‌ی صاحب‌نظر could use some help. Please research the article's assertions. Whatever is credible should be sourced, and what is not should be removed.

This is a Farsi translation of Argument from authority.
Cogito ergo sum
Logic and rhetoric
Icon logic.svg
Key articles
General logic
Bad logic

گزاره‌ی صاحب‌نظر به دو گزاره‌ی منطقی تقسیم می‌شود:

  1. گزاره‌ی صاحب‌نظرِ از نظرِ منطقی درست، ادعایی را بر پایه‌ی باور یک یا چند صاحب‌نظر، که باورهایشان احتمالا در آن زمینه درست است، طرح می‌کند. باید توجه داشت اپکه این جمله، جمله‌ای بیزی است یعنی احتمالاً درست است و نه الزاماً. گزاره‌ی صاحب‌نظر می‌تواند با قدرت پیشنهاد دهد که چه چیزی درست است و نمی‌تواند درستی آن را اثبات کند.
  2. گزاره‌ی صاحب‌نظرِ از نظرِ منطقی سفسطه‌آمیز، ادعایی را بر پایه‌ی باور یک یا چند منبع، که صلاحیتی در آن زمینه ندارند، مطرح می‌کند. دلیل عدم صلاحیت منابع می‌تواند به دلیلِ اُریب بودنِ شخصیِ آن‌ها، مخالفشان با اجماع، عدم تخصصشان در موضوع مورد بحث یا موارد دیگر باشد.

گزاره‌ای سفسطه‌آمیز است که دلیل توسل به صاحب‌نظر، صلاحیت آن‌ها در زمینه‌ای غیرمرتبط به موضوع باشد.

اتهام توسل اشتباه به صاحب‌نظر، یا بی‌اعتبار دانستن یک گزاره به دلیل فقدان تخصص یا صلاحیتِ مرتبط، خطر افتادن به دامِ پاسخ کورتیر را افزایش می‌دهد. سفسطه‌ی کورتیر به استفاده‌ی نابه‌جا به توسل به صاحب‌نظر این‌گونه است: که فقدان صلاحیت مرتبط یا رسمی خودبه‌خود منجر به اشتباه بودنِ گزاره نمی‌شود.

ساختار[edit]

درست توسل به صاحب‌نظرِ از نظر منطقی درست بر پایه‌ی قیاسِ منطقیِ زیر است:

  1. متخصصین یک حوزه معمولاً نظر درستی درباره‌ی موضوع آن حوزه دارند.
  2. متخصصینِ موضوع بر درستی فلان گزاره اجماع دارند.
  3. بنابراین فلان گزاره احتمالاً درست است.

غلط یکی از شکل‌ها می‌تواند مثل حالت زیر باشد:

  1. افراد دارای مدرک معمولاً درست می‌گویند.
  2. آن افراد می‌گویند فلان گزاره درست است.
  3. بنابراین فلان گزاره قطعاً درست است.

موضوعات مرتبط[edit]

If you're looking for this article in English, it can be found at Argument from authority.