گزاره‌ی حمله‌ی شخصی

From RationalWiki
Jump to navigation Jump to search
Warning icon orange.svg This page contains too many unsourced statements and needs to be improved.

گزاره‌ی حمله‌ی شخصی could use some help. Please research the article's assertions. Whatever is credible should be sourced, and what is not should be removed.

This is a Farsi translation of Argumentum ad hominem.
Cogito ergo sum
Logic and rhetoric
Icon logic.svg
Key articles
General logic
Bad logic

گزاره‌ی حمله‌ی شخصی نوعی سفسطه‌ی غیررسمی است که هنگامی رخ می‌دهد که شخصی برای رد یک گزاره سعی می‌کند به جای وارد بحث شدن یا رد به وسیله‌ی حقایق، به مطرح‌کننده‌ی گزاره حمله کند. زیرجموعه‌های گوناگونی از این نوع سفسطه وجود دارد که همگی به جای حمله به ادعا یا تلاش برای آوردن گزاره‌ی متقابل، به طرح‌کننده‌ی ادعا حمله می‌کنند. این سفسطه نباید با توهینِ با هدفِ حمله‌ به شخص، بدون هدف ردِ گزاره‌ی طرف مقابل با توسل به آن توهین، اشتباه گرفته شود.

نکته: اگر تخصص یا صلاحیت فرد مورد بحث باشد، آنگاه انتقاد به صلاحیت( الف را باور کن چون من ب هستم) آن فرد، سفسطه‌ی گزاره‌ی حمله‌ی شخصی نخواهد بود.

استفاده[edit]

ساختار اساسی زیر مربوط به سفسطه‌ی گزاره‌ی حمله‌ی شخصی است.

  1. گزاره 1: فرد الف، ب را ادعا می‌کند.
  2. گزاره 2: چیزی قابل اعتراض مزبوط به فرد الف وجود دارد.
  3. نتیجه: بنابراین ادعای ب اشتباه است.

سوءاستفاده[edit]

در بسیاری از موارد افراد هنگامی که طرف مقابلشان به آن‌ها توهین می‌کند، درباره‌ی گزاره‌ی حمله‌ی شخصی زار می‌زنند و در واقع عاجز از دیدن گزاره‎های طرف مقابلشان هستند.

If you're looking for this article in English, it can be found at Argumentum ad hominem.

Si vous voulez cet article en français, il peut être trouvé à Argumentum ad hominem (français).

Русскоязычным вариантом данной статьи является статья Ad hominem